Legals

 1. Propietat intel·lectual
  Punxes 420, S.L.U., té els drets de propietat intel·lectual dels diversos continguts que es mostren al lloc web www.casadelespunxes.com, com són, entre altres, els textos, les fotografies, les imatges, les combinacions de colors, els plans i els arxius d’àudio i de vídeo. Així mateix, Punxes 420, S.L.U. té els drets de propietat intel·lectual derivats de l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació d’aquests continguts.
  La reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació d’aquests continguts, ja sigui total o parcial, només és possible mitjançant contracte subscrit amb Punxes 420, S.L.U. i d’acord amb els termes i les condicions que s’hi estipulin.
  L’ús no autoritzat del contingut que es mostra al lloc web www.casadelespunxes.com pot fer exercir les accions legals que corresponguin a Punxes 420, S.L.U., inclosos els danys i perjudicis.
 2. Propietat industrial
  Punxes 420, S.L.U. és titular de tot un seguit de registres de marca que protegeixen tant la imatge de la façana característica de la Casa de les Punxes com el mateix nom de Casa de les Punxes, per a una gran varietat de productes i serveis. Punxes 420, S.L.U. s’encarrega de l’explotació comercial dels registres de Marca d’ambdues societats, tant directament com mitjançant la concessió de llicències a tercers.
  L’explotació dels registres de marca esmentats per part de tercers només és possible mitjançant contracte subscrit amb Punxes 420, S.L.U. i d’acord amb els termes i les condicions que en s’hi estipulin.
  L’explotació no autoritzada dels registres de marca esmentats o de qualsevol altre signe que pugui resultar idèntic o similar, per distingir qualsevol producte i / o servei, pot fer exercir les accions legals que corresponguin a Punxes 420, S.L.U., inclosos els danys i perjudicis.
 3. Tractament de les dades personals
  D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades personals dels usuaris de la pàgina web www.casadelespunxes.com s’incorporen en un fitxer del qual és titular Punxes 420, S.L.U. La finalitat de la recollida d’aquestes dades personals es limita (i) a la gestió de les consultes o sol·licituds d’informació fetes pels usuaris en aquesta pàgina web, i (ii) la tramesa de comunicacions publicitàries i promocionals per correu i/o per via electrònica sobre els productes i els serveis oferts per Punxes 420, S.L.U. L’usuari pot exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals, i revocar l’autorització concedida perquè Punxes 420, S.L.U. enviï per correu i/o per via electrònica ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals. L’exercici d’aquests drets s’ha de fer (i) mitjançant la tramesa d’un correu electrònic a l’adreça info@lespunxes.com, indicant com a assumpte del correu electrònic “Punxes 420, S.L.U. – Tractament de dades personals “, o (ii) mitjançant la tramesa d’un escrit adreçat a Punxes 4200, S.L.U., amb domicili a Avinguda Diagonal 418, 2º1ª, 08037 Barcelona, indicant al sobre “Punxes 420, S.L.U. – Tractament de dades personals”.

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), Punxes 420, SLU manifesta que el domini www.casadelespunxes.com és propietat de Punxes 420, SLU, amb CIF B-66616277, i amb domicili a Avinguda Diagonal, 418, 2º1ª Barcelona 08037 (Barcelona).

Que Punxes 420, SLU consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 45.028 Foli 88 i fulla 474.730.